Spółki i prawo korporacyjne

Świadczenie usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek jest jedną z głównych dziedzin, w której specjalizuje się Kancelaria.

Prowadzimy Blog - PROSTO O PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ w ramach którego dzielimy się wiedzą w zakresie zakładania, rejestracji, prowadzenia, działania oraz likwidacji Prostej Spółki Akcyjnej.

W ramach pomocy prawnej w zakresie spółek i prawa korporacyjnego świadczymy usługi takie jak w szczególności:

 • Zakładanie spółek online w 24 h (system S24) oraz tradycyjnie

  doradzamy wybór optymalnej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia biznesu, przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty jak umowa spółki (statut) lub akt założycielski, rejestrujemy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zarówno w formie tradycyjnej (u notariusza) jak również przez Internet w systemie S24, którego zaletą jest rejestracja spółki (rozpoznanie wniosku o wpis) w 24 godziny pd momentu jego złożenia wniosku online.

 • Przekształcanie spółek oraz indywidualnych działalności gospodarczych w spółki

  zajmujemy się przekształcaniem spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) w inne formy organizacyjno-prawne. W spółki prawa handlowego przekształcamy również indywidualne działalności gospodarcze (firmy rodzinne) oraz spółki cywilne, co pozwala ograniczyć ryzyka związane z prowadzeniem biznesu.

 • Zmiana umowy spółki (statutu) lub aktu założycielskiego

  doradzamy w zakresie ewentualnych zmian w umowie spółki (statucie) lub akcie założycielskim, w szczególności w razie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, przygotowujemy projekty stosownych dokumentów, w szczególności uchwał oraz protokołów zgromadzeń, a następnie składamy wnioski do sądu rejestrowego.
 • Rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego

  wspieramy naszych Klientów podczas zakończenia istnienia spółki, w szczególności w zakresie rozwiązania umowy spółki, a następnie przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, skończywszy na wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki jako wkład niepieniężny (aport)

  doradzamy w sprawach dotyczących wnoszenia jako wkładu do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w szczególności podczas zmiany formy prawnej prowadzenia biznesu z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego, co pozwala uniknąć czasu i kosztów związanych z przekształceniem w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
 • Rozliczenia między wspólnikami

  przygotowujemy, opiniujemy, negocjujemy umowy pomiędzy wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych. Sporządzamy porozumienia pomiędzy wspólnikami, w szczególności umowy powiernicze. Pomagamy w zakresie rozliczeń pomiędzy wspólnikami, w szczególności dopłat w spółce handlowej. Zajmujemy się sprawami związanymi ze sprzedażą udziałów lub przeniesieniem praw i obowiązków wspólnika na inny podmiot, w szczególności sporządzamy projekty takich umów. Przygotowujemy, opiniujemy, negocjujemy umowy zakupu i zbycia przedsiębiorstwa, spółki lub ich składników majątkowych. Pomagamy również w "wyjściu" wspólnika ze spółki oraz związaną z tym spłatą wspólnika. Reprezentujemy Klientów przed sądem w sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika ze spółki w przypadku jego działania na szkodę spółki.
 • Odpowiedzialność cywilna w spółce handlowej

  prowadzimy sprawy sądowe przeciwko byłym członkom organów zarządzających w spółkach prawa handlowego z tytułu ich odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce. Negocjujemy i opiniujemy umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej.

 • Umowy między spółką a członkami organów

  sporządzamy umowy pomiędzy spółką a członkami zarządu (umowy o zarządzanie lub tzw. kontrakty menadżerskie) oraz umowy w sprawie zakazu konkurencji, jak również umowy dla członków rady nadzorczej.
 • Zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)

  w przypadku spółek kapitałowych świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie obsługi nadzwyczajnych i zwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Sporządzamy stosowne dokumenty (projekty uchwał i protokołów), czuwamy na prawidłowością przebiegu zgromadzenia, reprezentujemy wspólników jako pełnomocnik, składamy wnioski do sądu rejestrowego w zakresie podjętych uwał.
 • Stosunki pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) a spółką

  doradzamy w sporach pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) a spółką, reprezentujemy wspólników jak również spółki w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek. Przeprowadzamy proces związany z umorzeniem udziałów i akcji, przymusowym wykupem udziałów i akcji.
 • Bieżąca kompleksowa korporacyjna obsługa prawna

  sporządzamy oraz opiniujemy dokumenty wewnętrzne spółki, w szczególności regulaminy organów spółek. Przygotowujemy projekty uchwał, protokołów z posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
  Sporządzamy opinie prawne, ekspertyzy oraz udzielamy porad prawnych w przedmiocie wykładni obowiązujących przepisów prawa spółek.
 • Szkolenia z zakresu prawa spółek

  prowadzimy również szkolenia dotyczące powyższych zagadnień związanych z obrotem prawnym spółek dla członków zarządu, rady nadzorczej, jak również pracowników spółek.
 • Zakładanie fundacji i stowarzyszeń

  pomagamy również przy zakładaniu fundacji i stowarzyszeń, sporządzamy projekty wymaganych dokumentów (akt założycielski, statut), składamy wnioski o wpis do odpowiednich rejestrów. Świadczymy również bieżącą pomoc prawną na rzecz tych podmiotów oraz przeprowadzamy procedurę likwidacyjną tych podmiotów.
  Paweł Jurkowski Kancelaria Radcy Prawnego
  ul. Poznańska 24/1
  85-129 Bydgoszcz

  Otwarte pn.-pt. 8:00-16:00
  biuro@pjkancelaria.pl
  +48 691 795 310
  Projekt i realizacja