Własność intelektualna

W obecnych czasach własność intelektualna często posiada większą wartość niż przedmioty materialne. Takie marki jak Amazon, Google czy Facebook znają wszyscy a ich wartość wyceniana jest na miliardy dolarów. Na pojęcie prawa własności intelektualnej składa się:

 1. prawo autorskie i prawa pokrewne,
 2. prawo własności przemysłowej, w tym między innymi znaki towarowe, wzory przemysłowe i wzory użytkowe,
 3. zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawo autorskie ma na celu prawną ochronę utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zatem utwór musi cechować się oryginalnością (dostatecznie odróżniał się od dotychczas istniejących utworów) oraz indywidualnością (jest w nim odciśnięte osobiste "piętno twórcy", czyli że utwór jest statystycznie niepowtarzalny).

W ramach świadczenia pomocy w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych Kancelaria zajmuje się:

 • sporządzaniem, opiniowaniem, negocjowaniemumów przenoszących majątkowe prawa autorskie oraz umów licencyjnych;
 • sporządzaniem opinii prawnych dotyczących prawa autorskiego;
 • reprezentowaniem w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich;
 • prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa autorskiego.


W ramach pomocy prawnej związanej z prawem własności przemysłowej:

 • przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej znaków towarowych w celu oceny szans na ich rejestrację;
 • rejestrujemy znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO);
 • sporządzamy umowy licencyjne oraz przenoszące prawo do znaków towarowych;
 • dokonujemy analiz oraz wydajemy opinie prawne dotyczące znaków towarowych;
 • prowadzimy sprawy sporne dotyczące wygaszenia i unieważnienia znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi;
 • prowadzimy sprawy dotyczące naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.


Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W ramach pomocy prawnej związanej z nieuczciwą konkurencją:

 • reprezentujemy Klientów w sprawach spornych dotyczących zarzutów popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji zarówno na etapie przedsądowym jak i podczas postępowania przed sądami;
 • reprezentujemy Klientów w sprawach wszczętych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • prowadzimy postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji;
 • doradzamy w zakresie stosowanych praktyk pod kątem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • analizujemy wzory umów pod kątem zgodności z przepisami prawa.

W ramach zwalczania nieuczciwej konkurencji zajmujemy się również zagadnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, sporządzamy oraz opiniujemy umowy o zachowaniu poufności (NDA) [od ang. non-disclosure agreement]oraz o zakazie działalności konkurencyjnej.


Paweł Jurkowski Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Poznańska 24/1
85-129 Bydgoszcz

Otwarte pn.-pt. 8:00-16:00
biuro@pjkancelaria.pl
+48 691 795 310
Projekt i realizacja