Spory o domeny internetowe

W dzisiejszych czasach biznes w dużej mierze prowadzony jest za pośrednictwem Internetu. Nic zatem dziwnego, że niektóre domeny internetowe są warte tysiące lub nawet miliony złotych. Ale czym tak właściwie jest domena internetowa i z czego wynika tak duża wartość domen internetowych?

Domeny internetowe

Co to jest domena internetowa?

Domena internetowa (a tak naprawdę to nazwa domeny) stanowi łatwy do zapamiętania ciąg znaków, który wskazuje na konkretny adres IP. Każdy komputer podłączony do sieci internetowej ma swój własny, unikalny adres, dzięki któremu może on uzyskać połączenie i być rozpoznawany przez innych użytkowników. Jest to tzw. adres IP (ang. Internet protocol adress). Wyrażany jest on za pomocą czterech bloków cyfr oddzielonych od siebie kropkami. Owe liczby oddzielone kropkami wskazują kolejno: serwer, sieć, komputer nadrzędny (host), komputer lokalny.

Przykładowy adres IP to: 142.250.185.131 - jeśli wpiszemy go w okno wyszukiwarki, to wyświetli się strona google.pl. Z kolei wpisując adres google.pl łączymy się właśnie z IP 142.250.185.131.

Dzięki domenie zamiast wpisywać i zapamiętać adres IP (cyfry) możemy w pasek wyszukiwarki wpisać konkretne słowo. A ponieważ nasz mózg łatwiej zapamiętuje słowa niż ciągi cyfr jest to znaczne ułatwienie w poruszeniu się po Sieci.

Innymi słowy domena pozwala nam łatwiej trafić w wybrane miejsce w Internecie.

Domeny muszą być unikalne (nie mogą istnieć dwie identyczne domeny). Poza tym przy rejestracji domen istnieje zasada kto pierwszy ten lepszy (ang. first come, first serve). Dlatego domeny są takie ważne i cenne.

Kiedy rejestracja domeny internetowej stanowi naruszenie?

Zdarza się również, że konkurencja rejestrując domenę internetową świadomie lub nie narusza Twoje interesy lub prawa. Najczęściej z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w razie:

• naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe,
• naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. w razie działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami. Przykładami takich działań może być w szczególności:
-używanie cudzego oznaczenia przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k.)
- fałszywe lub oszukańcze oznaczenie geograficzne (art. 8-9 u.z.n.k.)
- wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług (art. 10 u.z.n.k)
- utrudnianie dostępu do rynku (art. 15 u.z.n.k.)
- reklama wprowadzająca w błąd (art. 14 i 16 u.z.n.k.)
• naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych, w tym prawa do firmy,
• naruszenie dóbr osobistych osób prawnych, w tym prawa do firmy,
• naruszenie prawa autorskiego,
• naruszenie prawa prasowego.

Jak odzyskać domenę internetową?

Pierwszym krokiem powinno być zawsze wezwanie abonenta spornej domeny do jej przekazania. Jest to rozwiązanie które może być najszybsze (spór sądowy trwa) i najtańsze (spór sądowy wiąże się z opłatami). Oczywiście jeśli takie wezwanie zostanie sporządzone przez podmiot profesjonalnie zajmujący się sporami domenowymi jest znacznie większa szansa na jego skuteczność niż jeśli wezwanie wyślesz samodzielnie.

Jeśli wezwany podmiot nie przekaże dobrowolnie domeny internetowej istnieje możliwość wystąpienia do sądu.

Przed jakim sądem toczą się spory o domeny internetowe?

Jeśli sprawy nie udało się zakończyć polubownie na etapie przedsądowym konieczne będzie wszczęcie sporu sądowego. Jest kilka sądów do których można skierować pozew ws. domen internetowych. Tutaj wszystko zależy od tego jakiego rodzaju (z jaką końcówką) jest to domena - domena krajowa (.pl), domena europejska (.eu), domena (.com) itd.

W praktyce znaczna większość sporów polskich przedsiębiorców dotyczy domen z końcówką ".pl" oraz ".eu". Inne spory zdarzają się znacznie rzadziej. Wynika to z faktu największej popularności ww. domen w naszym obrocie gospodarczym.

Spory o domenę z końcówką ".pl"

W przypadku sporu o domenę krajową .pl istnieje możliwość złożenia pozwu do:

1.Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie,
2.Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,
3.Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
właściwego sądu powszechnego. Jeśli obie strony postępowania mają swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski to postępowanie musi toczyć się przed Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Natomiast jeśli choćby jedna ze stron sporu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce można wybrać jeden ze wskazanych sądów.

Spory o domenę przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych

Jeśli nie zależy nam na dochodzeniu roszczeń finansowych, lecz na przejęciu domeny, najlepszym rozwiązaniem będzie skierowanie sprawy do pierwszego sądu. Postępowanie przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych w stosunku do procesu przed sądem powszechnym posiada wiele zalet:

• szybsze postępowanie,
• postępowanie w całości zdalne, bez obowiązku osobistego stawiennictwa,
• arbitrzy będący specjalistami z zakresu prawa własności intelektualnej - większa szansa na trafne merytorycznie rozstrzygnięcie sprawy,
postępowanie jednoinstancyjne (brak możliwości złożenia apelacji).

Jedynym minusem postępowania przed tym sądem jest brak możliwości dochodzenia przed nim roszczeń finansowych (odszkodowania za naruszenia spowodowane rejestracją i korzystaniem ze spornej domeny). Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych stwierdza jedynie czy w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy spornej domeny internetowej doszło do naruszenia praw powoda.

Zapis na Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

Postępowanie przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych to postępowanie arbitrażowe. Oznacza to, że zanim zacznie się spór obie strony muszą wyrazić zgodę na jego rozstrzygnięcie przez ten sąd. Jeśli zgoda nie zostanie wyrażona przez obie strony, to spór nie może zostać rozstrzygnięty przez sąd polubowny. możliwość to zwrócenie się o rozstrzygnięcie do sądu powszechnego (tutaj nie trzeba nikogo pytać o zgodę, bo uprawnienie sądów powszechnych wynika z ustawy). Wyrażenie zgody na spór to nic innego jak podpisanie zapisu na sąd polubowny.

Jeśli jesteś pozwanym (abonentem spornej domeny) możesz nie podpisać zapisu na sąd polubowny. W takim wypadku spór nie zostanie wszczęty, a powód jeśli będzie chciał dochodzić roszczeń zmuszony będzie wystąpić z pozwem do sądu powszechnego.

Jeśli jednak abonentem spornej domeny jest przedsiębiorca i nie podpisze on zapisu na sąd polubowny poniesie z tego tytułu konsekwencje. Zgodnie z pkt 21 Regulaminu nazw domeny .pl: niepodpisanie zapisu w terminie powoduje rozwiązanie Umowy na utrzymywanie domeny. Następuje to po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty rozwiązania Umowy na podstawie innych zapisów Regulaminu, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. Innymi słowy jeśli jako przedsiębiorca mamy zarejestrowaną domenę z końcówką .pl i nie podpiszemy zapisu na sąd polubowny, to utracimy taką domenę (umowa o jej utrzymywanie zostanie z nami rozwiązana). Wtedy domena wróci do puli domen wolnych (jakby nie była przez nikogo zarejestrowana) i każdy będzie mógł stać się jej abonentem (zasada kto pierwszy ten lepszy).

Spory o domenę z końcówką ".eu"

Spory o domeny internetowe .eu rozpatrywane są przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej w Pradze. Postępowanie w całości odbywa się elektronicznie. Pisma procesowe, w tym pozew wnosi się na specjalnych formularzach na których należy wskazać naruszenie, którego dopuścił się obecny abonent (właściciel) domeny. Spory o domenę z końcówką .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .travel.

Spory o domeny z końcówkami: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel oraz travel również rozstrzygane są przez Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Rejestracja domeny przez konkurencję

Czy rejestracja domeny przez konkurencję stanowi naruszenie? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi - wszystko zależy od konkretnych okoliczności sprawy. Jeśli chcesz uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw albo odzyskać domenę utraconą domenę można to przeanalizować. Tak samo w przypadku jeśli jesteś pozwanym - ktoś chce odebrać Tobie domenę internetową i otrzymałeś pozew lub zapis na sąd polubowny. W ramach analizy opracujemy również strategię działania która w Twoim przypadku będzie najskuteczniejsza.

Spory o domeny internetowe - pomoc Kancelarii

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sporów o domeny internetowe. Doradzamy jak odzyskać domenę internetową i podejmujemy działania w tym kierunku. Bronimy jeśli inny podmiot zamierza odebrać Tobie domenę. Jako Kancelaria w zakresie domen internetowych reprezentujemy Klientów w sporach:

domeny internetowe .pl przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie,
domeny internetowe .eu przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej w Pradze,
domeny internetowe .com przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO w Genewie.
Prowadzimy również postępowanie przedsądowe, w szczególności polegające na wezwaniu do przekazania domeny na rzecz uprawnionego podmiotu oraz negocjacje o odkupienie domeny internetowej

reprezentujemy Klientów przed sądami w sprawach o uznanie wyroku sądu polubownego i stwierdzenia jego wykonalności oraz w sprawach ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.

SPÓR O DOMENĘ INTERNETOWĄ - pytania i odpowiedzi

Czy muszę podpisać zapis na sąd polubowny?

Podpisanie zapisu na sąd polubowny zawsze jest dobrowolne. Jeśli abonentem domeny internetowej jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (konsument) i nie podpisze w terminie zapisu na sąd polubowny nie będzie z tego tytułu negatywnych skutków (nadal pozostanie abonentem domeny).

Czy przedsiębiorca musi podpisać zapis na sąd polubowny?

Jeśli abonentem domeny jest przedsiębiorca i nie podpisze w terminie zapisu na sąd polubowny, to utraci domenę internetową (zostanie z nim rozwiązana umowa na utrzymywanie tej domeny).

W jakim terminie zostaje rozwiązana umowa na domenę jeśli zapis na sąd polubowny nie został podpisany?

Rozwiązanie umowy na utrzymywanie domeny internetowej następuje po upływie trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu na sąd polubowny. Termin ten ulega skróceniu do daty obowiązywania (rozwiązania) Umowy, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu.

Co się stanie z domeną internetową po rozwiązaniu umowy przez NASK

Po rozwiązaniu umowy przez NASK domena wróci do puli domen wolnych (czyli jakby nie była przez nikogo zarejestrowana) i każdy będzie mógł stać się jej abonentem (zasada kto pierwszy ten lepszy).

W jakiej sprawie możemy Ci pomóc?