Spółki i prawo korporacyjne

Świadczenie usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek jest jedną z głównych dziedzin, w której specjalizuje się Kancelaria. Prowadzimy Blog - PROSTO O PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ w ramach którego dzielimy się wiedzą w zakresie zakładania, rejestracji, prowadzenia, działania oraz likwidacji Prostej Spółki Akcyjnej. W ramach pomocy prawnej w zakresie spółek i prawa korporacyjnego świadczymy usługi takie jak w szczególności:

• Zakładanie spółek online w 24 h (system S24) oraz tradycyjnie

doradzamy wybór optymalnej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia biznesu, przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty jak umowa spółki (statut) lub akt założycielski, rejestrujemy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zarówno w formie tradycyjnej (u notariusza) jak również przez Internet w systemie S24, którego zaletą jest rejestracja spółki (rozpoznanie wniosku o wpis) w 24 godziny pd momentu jego złożenia wniosku online.

Przekształcanie spółek oraz indywidualnych działalności gospodarczych w spółki

zajmujemy się przekształcaniem spółek prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) w inne formy organizacyjno-prawne. W spółki prawa handlowego przekształcamy również indywidualne działalności gospodarcze (firmy rodzinne) oraz spółki cywilne, co pozwala ograniczyć ryzyka związane z prowadzeniem biznesu.

Zmiana umowy spółki (statutu) lub aktu założycielskiego

doradzamy w zakresie ewentualnych zmian w umowie spółki (statucie) lub akcie założycielskim, w szczególności w razie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, przygotowujemy projekty stosownych dokumentów, w szczególności uchwał oraz protokołów zgromadzeń, a następnie składamy wnioski do sądu rejestrowego.

Rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego

wspieramy naszych Klientów podczas zakończenia istnienia spółki, w szczególności w zakresie rozwiązania umowy spółki, a następnie przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, skończywszy na wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki jako wkład niepieniężny (aport)

doradzamy w sprawach dotyczących wnoszenia jako wkładu do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w szczególności podczas zmiany formy prawnej prowadzenia biznesu z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego, co pozwala uniknąć czasu i kosztów związanych z przekształceniem w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Rozliczenia między wspólnikami

przygotowujemy, opiniujemy, negocjujemy umowy pomiędzy wspólnikami spółek osobowych i kapitałowych. Sporządzamy porozumienia pomiędzy wspólnikami, w szczególności umowy powiernicze. Pomagamy w zakresie rozliczeń pomiędzy wspólnikami, w szczególności dopłat w spółce handlowej. Zajmujemy się sprawami związanymi ze sprzedażą udziałów lub przeniesieniem praw i obowiązków wspólnika na inny podmiot, w szczególności sporządzamy projekty takich umów. Przygotowujemy, opiniujemy, negocjujemy umowy zakupu i zbycia przedsiębiorstwa, spółki lub ich składników majątkowych. Pomagamy również w "wyjściu" wspólnika ze spółki oraz związaną z tym spłatą wspólnika. Reprezentujemy Klientów przed sądem w sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika ze spółki w przypadku jego działania na szkodę spółki.

Odpowiedzialność cywilna w spółce handlowej

prowadzimy sprawy sądowe przeciwko byłym członkom organów zarządzających w spółkach prawa handlowego z tytułu ich odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce. Negocjujemy i opiniujemy umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej.

Umowy między spółką a członkami organów

sporządzamy umowy pomiędzy spółką a członkami zarządu (umowy o zarządzanie lub tzw. kontrakty menadżerskie) oraz umowy w sprawie zakazu konkurencji, jak również umowy dla członków rady nadzorczej.

Zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)

w przypadku spółek kapitałowych świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie obsługi nadzwyczajnych i zwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy . Sporządzamy stosowne dokumenty (projekty uchwał i protokołów), czuwamy na prawidłowością przebiegu zgromadzenia, reprezentujemy wspólników jako pełnomocnik, składamy wnioski do sądu rejestrowego w zakresie podjętych uwał.

Stosunki pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) a spółką

doradzamy w sporach pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) a spółką, reprezentujemy wspólników jak również spółki w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek. Przeprowadzamy proces związany z umorzeniem udziałów i akcji, przymusowym wykupem udziałów i akcji.

Bieżąca kompleksowa korporacyjna obsługa prawna

sporządzamy oraz opiniujemy dokumenty wewnętrzne spółki, w szczególności regulaminy organów spółek. Przygotowujemy projekty uchwał, protokołów z posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy.Sporządzamy opinie prawne, ekspertyzy oraz udzielamy porad prawnych w przedmiocie wykładni obowiązujących przepisów prawa spółek.

Szkolenia z zakresu prawa spółek

prowadzimy również szkolenia dotyczące powyższych zagadnień związanych z obrotem prawnym spółek dla członków zarządu, rady nadzorczej, jak również pracowników spółek.

Zakładanie fundacji i stowarzyszeń

pomagamy również przy zakładaniu fundacji i stowarzyszeń, sporządzamy projekty wymaganych dokumentów (akt założycielski, statut), składamy wnioski o wpis do odpowiednich rejestrów. Świadczymy również bieżącą pomoc prawną na rzecz tych podmiotów oraz przeprowadzamy procedurę likwidacyjną tych podmiotów.

W jakiej sprawie możemy Ci pomóc?

Najczęściej zadawane pytania