Własność intelektualna

W obecnych czasach własność intelektualna często posiada większą wartość niż przedmioty materialne. Takie marki jak Amazon, Google czy Facebook znają wszyscy a ich wartość wyceniana jest na miliardy dolarów. Na pojęcie prawa własności intelektualnej składa się:

prawo autorskie i prawa pokrewne,
prawo własności przemysłowej, w tym między innymi znaki towarowe, wzory przemysłowe i wzory użytkowe,
• zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Zakres usług:

Prawo autorskie

Prawo autorskie ma na celu prawną ochronę utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zatem utwór musi cechować się oryginalnością (dostatecznie odróżniał się od dotychczas istniejących utworów) oraz indywidualnością (jest w nim odciśnięte osobiste "piętno twórcy", czyli że utwór jest statystycznie niepowtarzalny).

W ramach świadczenia pomocy w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych
Kancelaria zajmuje się:

• sporządzaniem, opiniowaniem, negocjowaniemumów
przenoszących majątkowe prawa autorskie oraz umów licencyjnych;
• sporządzaniem opinii prawnych dotyczących prawa autorskiego;
• reprezentowaniem w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich;
• prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa autorskiego.

Prawo własności przemysłowej

W ramach pomocy prawnej związanej z prawem własności przemysłowej:

• przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej znaków towarowych w celu oceny szans na ich rejestrację; • rejestrujemy znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO); • sporządzamy umowy licencyjne oraz przenoszące prawo do znaków towarowych;
• dokonujemy analiz oraz wydajemy opinie prawne dotyczące znaków towarowych;
• prowadzimy sprawy sporne dotyczące wygaszenia i unieważnienia znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi;
• prowadzimy sprawy dotyczące naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji to działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W ramach pomocy prawnej związanej z nieuczciwą konkurencją:

• reprezentujemy Klientów w sprawach spornych dotyczących zarzutów popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji zarówno na etapie przedsądowym jak i podczas postępowania przed sądami;
• reprezentujemy Klientów w sprawach wszczętych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
• prowadzimy postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
• sporządzamy opinie prawne w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji;
• doradzamy w zakresie stosowanych praktyk pod kątem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
• analizujemy wzory umów pod kątem zgodności z przepisami prawa.


Tajemnica przedsiębiorstwa i umowa o zakazie konkurencji

W ramach zwalczania nieuczciwej konkurencji zajmujemy się również zagadnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Analizujemy (opiniujemy) i przygotowujemy umowy o zachowaniu poufności (NDA) [ang. non-disclosure agreement]oraz umowy o zakazie konkurencji (zakazie prowadzania działalności konkurencyjnej).

Licencjonowanie znaku towarowego jako optymalizacja podatkowa

Licencjonowanie praw własności intelektualnej to również sposób na optymalizację podatkową prowadzonej działalności. Najczęściej spotykanym modelem jest udzielanie przez wspólnika spółki licencji do prawa ochronnego na znak towarowy na rzecz spółki. W tym modelu wspólnik posiada zastrzeżony znak towarowy, który spółka chce wykorzystywać do swojej działalności - najczęściej będzie to po prostu nazwa spółki. Wspólnik i spółka zawierają umowę pod podstawie której wspólnik udziela spółce licencji na korzystanie ze swojego znaku towarowego. Spółka wykorzystuje znak towarowy, a opłatę licencyjną może zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu. Z kolei wspólnik otrzymuje wynagrodzenie za udzielenie na rzecz spółki licencji do znaku towarowego, którego jest właścicielem. Wynagrodzenie takie jednak nie jest podwójnie opodatkowane w przeciwieństwie do dywidendy.

Analogiczny sposobem na optymalizację podatkową jest zawarcie umowy dzierżawy praw przysługujących wspólnikowi przez spółkę.

W jakiej sprawie możemy Ci pomóc?