Nieruchomości

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości. Pomagamy Klientom:

Obrót nieruchomościami

• Sporządzamy projekty umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości i aneksów do tych umów.
• Dokonujemy audytu prawnego nieruchomości przed ich zakupem.
• Opiniujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości.

Najem i dzierżawa nieruchomości

• Pomagamy w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości - sporządzamy i opiniujemy projekty umów najmu lokali użytkowych (handlowych), niemieszkalnych (np. garaży) i mieszkalnych, w szczególności umów najmu okazjonalnego.
• Doradzamy w zakresie możliwości rozwiązania umowy najmu oraz okresu jej wypowiedzenia zarówno przez najemcę jak i wynajmującego, jak również w kwestii możliwości dokonania eksmisji z lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.
• Redagujemy aneksy do umów najmu i dzierżawy, prowadzimy negocjacje w zakresie rozwiązania umowy za porozumieniem Stron, jak również negocjujemy w imieniu Klientów obniżenie wysokości należnego czynszu najmu w czasach kryzysu.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

• Reprezentujemy:
- wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jak również zasądzenia należnego odszkodowania
- w sprawach związanych z budową sieci przesyłowych na stanowiących ich własność nieruchomościach, w tym w zakresie uzyskiwania wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.
- w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,

• Świadczymy pomoc w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, w postępowaniach wieczystoksięgowych, w szczególności w zakresie składania wniosków o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Domy na wodzie - houseboat

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się również pomocą prawną w zakresie obrotu domami pływającymi na wodzie (barkami mieszkalnymi) nazwanymi "houseboat" (ang. "łódź mieszkalna"). Mimo, że formalnie takie domy na wodzie są statkami (jachtami) czyli nie są nieruchomościami, to dają one możliwość komfortowego mieszkania dla całej rodziny. Jednak w odróżnieniu od nieruchomości dają możliwość przemieszczania się, dzięki czemu każdego dnia można mieć inny widok z okna. W praktyce houseboat to taki kamper tylko, że na wodzie. Houseboaty stanowią bardzo popularną formę mieszkania oraz sposobu na spędzenie wolnego czasu, szczególnie w Państwach Europy Zachodniej, jednakże stają się coraz bardziej popularne również w naszym kraju. Dla naszych Klientów przygotowujemy oraz analizujemy:
• umowy sprzedaży domów na wodzie (houseboatów),
• umowy najmu domów na wodzie (houseboatów),
• umowy na budowę domów na wodzie (houseboatów).

Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych

• Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe przed sądami i organami administracji publicznej.
• Świadczymy bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, w szczególności polegającą na przygotowywaniu projektów potrzebnych dokumentów, sporządzaniu opinii prawnych oraz udzielaniu porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami.


Różnice pomiędzy najmem zwykłym a najmem okazjonalnym

Rodzaj umowy

Najem zwykły
   
Najem   okazjonalny   
   
Zgłoszenie   zawarcia umowy najmu do Urzędu Skarbowego   

Zgłoszenie do US nie ma wpływu na istnienie umowy.
   
Konieczne jest zgłoszenie zwarcia umowy   do Urzędu Skarbowego (bez tego stosunek najmu będzie najmem zwykłym)   
   
Forma umowy   

Jest ważna mimo pominięcia formy pisemnej.
   
Wymaga formy pisemnej pod rygorem   nieważności.   
   
Czas trwania   umowy   

Czas nieoznaczony (umowa nie wygaśnie wskutek upływu czasu) lub czas oznaczony
   
Tylko na czas oznaczony do 10 lat   (umowa wygasa wskutek upływu czasu bez konieczności jej rozwiązania czy   wypowiedzenia)   
   
Poddanie się   egzekucji u notariusza co do obowiązku opróżnienia lokalu   

Brak wymogu
   
Konieczne jest udanie się przez najemcę   do notariusza w celu poddania się obowiązkowi – koszt ok 250 zł   
   
Wskazanie   lokalu zastępczego   

Brak wymogu
   
Konieczne jest wskazanie lokalu   zastępczego na wypadek eksmisji   
   
zobowiązanie   osoby posiadającej tytułu prawny do lokalu zastępczego, że przyjmie lokatora w   razie eksmisji   

Brak wymogu
   
Konieczne jest oświadczenie   (zobowiązanie) osoby posiadającej   tytułu prawny do lokalu zastępczego,   że przyjmie lokatora w razie eksmisji   
   
Przepisy   stosowane do umowy   

Trzeba stosować ustawę o ochronie praw lokatorów, która jak sama nazwa wskazuje nie chroni właściciela tylko najemcę (lokatora)
   
Co do zasady nie stosuje się ustawy o   ochronie praw lokatorów   
   
Wypowiedzenie   umowy   

Można wypowiadać umowę jedynie w wyjątkowych sytuacjach (na zasadach opisanych w art. 11 ustawy)
   
Można samodzielnie kształtować zasady   wypowiadania umowy   
   
Podwyższenie   czynszu   

tylko z przyczyn opisanych w art. 8a 22 ustawy
   
Można samodzielnie kształtować zasady   podwyższania czynszu   
   
Pozew o   eksmisję lokatora   

Trzeba złożyć pozew o eksmisję by opróżnić lokal. Rozprawa trwać będzie ok roku w 1 instancji, a jeśli zostanie złożona apelacja to łącznie będą 2 lata.
   
Nie trzeba składać pozwu (wystarczy   wniosek o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, który powinien zostać   rozpatrzony w ciągu 3 dni)   
   
Lokal zastępczy   

Sąd może przyznać lokal zastępczy lokatorowi.

Lokal zastępczy powinna zapewnić gmina, lecz gminy ich co do zasady nie posiadają a wtedy lokator nadal będzie mógł mieszkać w Twoim lokalu dopóki nie otrzyma lokalu zastępczego
   
Nie ma konieczności zapewniania   lokatorowi lokalu zastępczego   
   
Eksmisja   komornicza lokatora   

Komornik nie może eksmitować jeśli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi (m.in. lokal zastępczy)
   
Komornik eksmituje do lokalu wskazanego   w oświadczeniu   
   
Procedura   odzyskania mieszkania przez właściciela   

Wolna (nawet ponad 2 lata):

- konieczność złożenia pozwu i zakończenia prawomocnym wyrokiem po rozprawie

- sąd może orzec o lokalu zastępczym

- Komornik nie może eksmitować jeśli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi (m.in. lokal zastępczy)
   
Szybka:
   
- brak pozwu o eksmisję (jedynie   nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności)
   
- sąd nie może przyznać lokalu   zastępczego
   
- eksmisja komornicza do wskazanego z   góry lokalu   

W jakiej sprawie możemy Ci pomóc?